BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI VE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporcular ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların, milli takım teknik direktör ve antrenörlerine aylık bağlanması, uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculara “Devlet Sporcusu” unvanı verilerek, bu başarılarının taltif edilmesi suretiyle Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi, Devlet Sporcusu unvanı verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, müsabakaların yapıldığı dönem itibariyle;

a) Olimpiyat–paralimpik oyunlarında,

b) Defolimpik oyunlarında,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen branşların büyükler kategorisinde olmak kaydıyla; dünya ve Avrupa şampiyonalarında,

ferdi ya da takım  halinde birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör sporcular ile bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını,

ç) Olimpiyat–paralimpik oyunları ile defolimpik oyunlarında takımı birinci olan veya bu branşlarda büyükler kategorisinde yapılan dünya şampiyonalarında  takım halinde veya takım tasnifi yapılan branşlarda birinci olan  amatör sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerini,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanı,

b) Ferdi spor: Takım sporu dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları müsabakaları,

c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

d) Kurul: Devlet sporcusu unvanının verilmesi ve geri alınması hususunda görüş belirtmek üzere oluşturulan kurulu, 

e) Sporcu: Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı ile özerk spor federasyonlarından lisans almış kişileri,

f) Takım sporu: Birden fazla sporcunun aynı anda karşılıklı olarak takım halinde yapmış olduğu müsabaka ile müsabaka ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakaları,

g) Takım tasnifi: Bireysel olmakla birlikte, takım halinde iştirak edilerek, takımdaki sporcuların toplam başarısı sonucu elde edilen dereceyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Aylık Bağlanması ve Kesilmesini Gerektiren Haller

İşlemler

MADDE 5 – (1) Yönetmelik kapsamında yer alan amatör sporcular ile bunların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine aylık bağlanmasını ve Devlet Sporcusu unvanı verilmesi ile ilgili bilgi, belge ve kayıt işlemleri Genel Müdürlükçe takip edilir.

(2) 2 nci maddede belirtilen müsabakalarda derece elde eden sporcuların dereceleri; sporcunun mensubu olduğu federasyonun başkanı, federasyon genel sekreteri ile yarışmada bulunan sporcu ve antrenör veya teknik direktörün imzalayacakları tutanakla kayıt altına alınır.

(3) Tutanakta aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Sporcuya ait kimlik bilgileri,

b) Sporcunun derece aldığı müsabakanın yerini ve tarihini gösteren resmi sonuç,

c) Sporcunun ömür boyu hak mahrumiyeti cezası alıp almadığı,

ç) Sporcunun başarı derecesinin doping dahil herhangi bir nedenle geçersiz sayılıp sayılmadığı.

(4) Federasyonlarca hazırlanan tutanak müsabaka tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Genel Müdürlüğe gönderilir.  Genel Müdürlükçe, 5774 sayılı Kanunda öngörülen yaş sınırına geldiği tarihte müracaatı halinde tüm belgeleri güncelleştirilerek ve bu Kanunda belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediği kontrol edilerek maaş bağlanmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilir.

(5) Sporcu Şeref Aylığı ile ilgili tutanakta imzası bulunan kişiler bilgi ve belgelerin doğruluğundan, sahte ve yanlış belge düzenlenmesine ilişkin işlem ve eylemlerinden sorumludurlar. Sahte veya yanlış belge düzenleyenler hakkında idari, adli ve sportif yönden inceleme veya araştırma yapılarak gerekli adli ve idari müeyyideler uygulanır.

Sporcu şeref aylığı

MADDE 6 – (1) 2 nci madde kapsamına girenlerden daha sonra ömür boyu hak mahrumiyeti cezası almadıkları ve başarı derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple geçersiz olarak kabul edilmediği Genel Müdürlük tarafından belgelendirilecek veya bildirilecek olanlara; Maliye Bakanlığına yazılı olarak müracaatları halinde ve başarı derecesinin kazanıldığı tarihten önceki bir tarih olmamak kaydıyla, 40 yaşını doldurdukları tarihten başlatılmak üzere ve Türk vatandaşlığını korudukları müddetçe Bakanlar Kurulu kararı ile "Sporcu Şeref Aylığı"  bağlanır.

(2) Kapsama dahil amatör sporculardan, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde alacakları sağlık kurulu raporu neticesinde özür durumuna göre tüm vücut fonksiyonlarının en az % 40’ını kaybetmiş olduğuna Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca oluşturmuş olduğu sağlık kurullarınca karar verilenlere yaş kaydı aranmaksızın bu fıkradaki usul ve esaslara göre aylık bağlanır ve ödenir. Özür durumuna göre aylık bağlananlardan, özürlülük durumunun geçici olduğu anılan sağlık kurulunca karara bağlananlar, 40 yaşını doldurdukları tarihe kadar üç yılda bir muayeneye tabi tutulurlar. Özürlülük durumu ortadan kalkan veya % 40’ın altına düşenlerin aylıkları, rapor tasdik tarihini takip eden aybaşından itibaren kesilir ve haklarında birinci fıkra hükümleri uygulanır. Sporcu şeref aylığı bağlanmasını gerektirecek bir başarı derecesi bulunan amatör sporcular ile milli takım teknik direktörlerinin ve antrenörlerinin aylık bağlanmasına hak kazanmaları ile ilgili bilgi ve belgeler Genel Müdürlük tarafından kayıt altına alınır ve aylık bağlanma işlemleri bu Genel Müdürlükçe takip edilir.

(3) Sporcu Şeref Aylığının bir aylık tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücretin;

a) Olimpiyat oyunlarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 200’ü, ikinci olan amatör sporculara % 160’ı, üçüncü olan amatör sporculara ise % 140’ı,

b) Dünya şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 140’ı, ikinci olan amatör sporculara % 120’si,  üçüncü olan amatör sporculara ise % 100’ü,

c) Avrupa şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 100’ü, ikinci olan amatör sporculara % 80’i,  ferdi olarak üçüncü olan amatör sporculara ise % 60’ı,

olarak tespit edilir.

(4) Olimpiyat oyunları ile dünya veya Avrupa şampiyonalarında takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci veya üçüncü olan amatör sporculara, aynı seviyedeki bir şampiyonada ferdi başarıları sebebiyle aylık bağlananların başarı dereceleri esas alınarak hesaplanacak aylık tutarının %75’i oranında aylık bağlanır. Takım sporlarında takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerine ve antrenörlerine ise bu sporculara bağlanan aylık oranında aylık bağlanır.

(5) Amatör sporcular ile milli takım teknik direktörlerinin ve antrenörlerinin bu Yönetmelik kapsamında belirtilen derecelerden birden fazlasına sahip olmaları halinde, kendilerine sadece sahip oldukları derecelerden en yüksek olanının karşılığı olan aylık bağlanır.

Aile fertlerine aylık bağlanması

MADDE 7 – (1) 6 ncı maddeye göre sporcu şeref aylığı almakta iken ölen amatör sporcular ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar haiz olmakla birlikte 40 yaşını doldurmamış olmaları sebebiyle henüz aylık bağlanmaksızın ölen amatör sporcuların; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını haiz olan eşlerine bu şartları haiz olmaya devam ettikleri müddetçe, aylık bağlanan eşin ölümü veya aylık bağlanması şartlarını kaybetmesi halinde ise yine 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını haiz çocuklarına bu şartları haiz olmaya devam ettikleri müddetçe aylık bağlanır. Eş veya çocuklara bağlanacak aylıkların ödenmesine, hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazılı talepleri üzerine ve ölüm tarihini izleyen aylık ödeme döneminden itibaren başlanır. Aylık ödenmesine ilişkin şartlara, ölüm tarihinden daha sonraki bir tarihte haiz olanlara ise, bu şartlara haiz olduktan sonraki yapacakları müracaatı izleyen aylık ödeme döneminden itibaren aylık ödenmeye başlanır.

(2) Eşe bağlanacak aylık tutarı, 6 ncı maddeye göre belirlenecek aylık tutarının %75’inin; çocuklar için bağlanacak aylığın toplam tutarı ise, 6 ncı maddeye göre belirlenecek aylık tutarının % 50’sinin hesaplanması sonucu bulunacak tutardır. 

(3) Aylığa müstahak birden fazla çocuk olması halinde, yukarıda belirtilen yönteme göre yapılacak hesaplama neticesinde bulunacak tutar çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır. Evlenmesi sebebiyle bu Yönetmeliğe göre bağlanmış aylıkları kesilmiş olanlardan tekrar dul kalanlara, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olmalarının yanı sıra sonradan evlendikleri eşlerinden dolayı gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanamamış olmaları kaydıyla aylıkları yeniden bağlanır. Dul eşe yeniden aylık bağlanması durumunda aylık bağlanmış olan çocukların aylıkları kesilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eş ve çocuklara bağlanacak aylıklar, ölen amatör sporcunun ödemiş olduğu prim veya kesenekler karşılığında sosyal güvenlik kurumları tarafından bağlanacak aylık ya da gelirlere hak kazanılmasında veya aylık ya da gelirlerin miktarının hesabında dikkate alınmaz.

Aylık bağlanması için gerekli belgeler

MADDE  8 – (1) Aylık bağlanması için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Özürlü olmaları nedeniyle 40 yaşından önce aylık bağlanacak sporcular için 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı.

(2) Başvuru dilekçesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 9 – (1) Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler.

(2) Bu bildirim yükümlülüğüne uymayan aylık sahipleri, vekil, vasi, veli ya da kayyumlar yersiz ödenen aylıklar sebebiyle ortaya çıkan kamu zararından sorumludurlar.

Yersiz ödenen aylık veya fark aylıklarının geri alınması

MADDE 10 – (1) Aylık veya aylık farkı hakkını kaybedenlere, aylıklarının kesilmesini gerektiren tarihten sonraki dönemler için yapılan ödemeler, Sosyal Güvenlik Kurumunun bildirimi üzerine mahalli maliye teşkilatı tarafından ilgililerden tahsil edilir.

Fazla ödenmiş aylık veya aylık farklarının geri alınması

MADDE 11 – (1) Aylık alanlara her ne suretle olursa olsun istihkaklarından fazla ödenen aylık ya da aylık farkı tutarları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından daha sonra ödenecek aylıklarından tahsil edilir.

Zamanaşımı ve aylıkların durdurulması

MADDE 12 – (1) Tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren aralıksız olarak bir yıl boyunca aylıklarını almayan hak sahiplerinin aylıkları durdurulur. Aylıklarını beş yıl boyunca almayanlarınki kesilir. Bu süreden sonra başvuranların aylık istekleri yeni başvuru olarak değerlendirilir ve bunlara geçmiş süreler için bir ödeme yapılmaz.

Aylıkların ödenme zamanı, vergi muafiyeti ve haczi ile hazineden tahsil

MADDE 13 – (1) 5774 sayılı Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre bağlanan aylıkların ödeme dönemleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun aylık ödeme dönemine ilişkin hükümlerine uygun olarak belirlenir. Bu aylıklar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve nafaka borçları hariç hiçbir suretle haczedilemez.

(2) 6 ve 7 nci maddeler gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan ödemeler, faturası karşılığında iki ay içerisinde Hazineden tahsil edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devlet Sporcusu

Devlet Sporcusu

MADDE 14 – (1) Aşağıda sayılan sporcular ile bu sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine;

a) Olimpiyat oyunlarında;

1) Ferdi spor dallarında birinci olan sporculara,

2) Takım sporlarında ilk üçe giren takım sporcularına,

3) (2) numaralı alt bentte  belirtilen  sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,

b) Olimpiyat oyunlarında müsabakaları yapılan olimpik spor branşlarının büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında;

1) Ferdi spor dallarında birinci olan sporculara,

2) Takım sporları ile takım tasnifi yapılan spor dallarında ilk üçe giren sporculara,

3) (2) numaralı alt bentte  belirtilen  sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,

c) Olimpiyat oyunlarında müsabakaları yapılan olimpik spor branşlarının büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında;

1) Takım sporlarında final oynayan sporculara,

2) (1) numaralı alt bentte belirtilen sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,

ç) Paralimpik oyunlarında;

1) Ferdi spor dalında birinci olan sporculara,

2) Takım halinde ilk üçe giren sporculara,

3) (2) numaralı alt bentte belirtilen  sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,

d) Paralimpik oyunlarında müsabakaları yapılan paralimpik spor dallarının büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında;

1) Ferdi olarak birinci olan sporculara,

2) Takım sporları ile takım tasnifi yapılan spor dallarında ilk üçe giren sporculara,

3) (2) numaralı alt bentte belirtilen sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,

e) Paralimpik oyunlarında müsabakaları yapılan paralimpik spor dallarının büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında;

1) Takım sporlarında final oynayan sporculara,

2) (1) numaralı alt bentte belirtilen sporcuların milli takım teknik direktör veya antrenörlerine,

f) Defolimpik oyunlarında;

1) Ferdi spor dallarında birinci olanlara,

2) Takım halinde ilk üçe giren sporculara,

3) (2) numaralı alt bentte sayılan sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,

g) Defolimpik oyunlarında müsabakaları yapılan defolimpik spor dallarının büyükler kategorisinde dünya şampiyonalarında;

1) Ferdi sporlarda birinci olan sporculara,

2) Takım veya takım tasnifi yapılan spor dallarında ilk üçe giren sporculara,

3) (2) numaralı alt bentte belirtilen sporcuların milli takım teknik direktör veya antrenörlerine,

ğ) Defolimpik oyunlarında müsabakaları yapılan defolimpik spor dallarının büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında;

1) Takım sporlarında final oynayan sporculara,

2) (1) numaralı alt bentte belirtilen sporcuların milli takım teknik direktör veya antrenörlerine,

Devlet Sporcusu unvanı verilir.

(2) Devlet Sporcusu unvanı verileceklerde ayrıca aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Sporda şiddet, şike veya doping suçlarından dolayı Genel Müdürlük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı veya özerk spor federasyonların yetkili kurulları tarafından ömür boyu hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

(3) Devlet Sporcusu unvanı alan kişilerin bu maddede sayılan şartlardan herhangi birisini kaybetmeleri halinde kendilerine verilen unvan iptal edilir. Durum ilgiliye, mensubu bulunduğu spor federasyonu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.

Devlet Sporcusu Kurulu

MADDE 15 – (1) Devlet Sporcusu Kurulu; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Genel Müdür, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı ve sporcunun bağlı bulunduğu federasyon başkanından oluşur.

(2) Kurul, 14 üncü  maddede belirlenen müsabakalarda öngörülen dereceleri alan kişilerin durumunu görüşmek üzere yılda dört kez toplanır. Kurul, kararlarını oybirliği ile alır. Kurulun sekreterya işlemleri, federasyonların iş ve işlemlerini takip etmekle yetkili kılınan daire başkanlığınca yürütülür.

Devlet sporcusu unvanının verilmesi ve geri alınması

MADDE 16 – (1) Devlet Sporcusu unvanı, Kurulun uygun görüşü, Genel Müdürlükten sorumlu Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile verilir.

(2) Devlet Sporcusu olma şartlarından herhangi birisini kaybedenlerin bu unvanı Kurulun gerekçeli kararı, Genel Müdürlükten sorumlu Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınır.

(3) Karar; ilgili şahısa, şahsın mensubu bulunduğu federasyon ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. 5774 sayılı Kanun ile verilen tüm haklar geri alınır.

Diğer haklar

MADDE 17 – (1) Devlet Sporcusu seçilenler VIP salonlarını kullanabilirler.

(2) 5774 sayılı Kanun kapsamında Sporcu Şeref Aylığı bağlanan veya Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara müracaatları halinde 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde düzenlenen "Hususi Damgalı Pasaport" verilir.

(3) 5774 sayılı Kanuna göre aylık bağlanan amatör sporcular,  24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen; Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, Denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat ederler.

(4) 5774 sayılı Kanun gereğince aylık bağlanan amatör sporculardan, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti %50’den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan uluslararası müsabakalarda derece alarak bu Yönetmelikteki hakları kazananlar hakkında 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler mevcut değilse ulusal veya uluslararası federasyonun kayıtları esas alınır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

ŞEREF AYLIĞI ALMAK İSTEYEN SPORCULAR BAŞVURULARINI, BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ  HAKKINDA KANUN VE YÖNETMELİK MADDELERİNE  GÖRE GEREKLİ ŞARTLARI İNCELEDİKTEN SONRA AŞAĞIDAKİ BELGELERİ FEDERASYONUMUZA ISLAK İMZALI BİR ŞEKİLDE  POSTA YOLU İLE GÖNDEREREK YAPACAKLARDIR.

 

İSTENEN BELGELER:

1-  4 ADET TUTANAK (4 ADET ISLAK İMZALI OLACAKTIR. HEM ANTRENÖR HEM SPORCU İMZALAYACAKTIR. ÖRNEK FORM AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.)  TUTANAK BİLGİSAYAR FORMATINDA DOLMAK ZORUNDADIR. FAALİYETİN TAM ADI İÇİN FEDERASYONUMUZU ARAYABİLİRSİNİZ

TUTANAK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

ÖRNEK TUTANAK

 

2- 4 ADET  DİLEKÇE (ISLAK İMZALI OLACAKTIR.)

 

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ...

 

3- VESİKALIK FOTOĞRAF ( 2 ADET )

4- SAĞLIK KURULU RAPORU ( 8 DOKTOR İMZALI, ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ OLACAKTIR.)

5- CEZA ALMADIĞINA DAİR BELGE ( ASLI OLACAKTIR VE İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAKTIR.)

6- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

7- NUFÜS KAYIT ÖRNEĞİ ( ASLI OLACAKTIR.)

8- ADLİ SİCİL KAYDI ( SON ALTI AYLIK OLMAK ZORUNDADIR.)


 

ŞEREF AYLIĞI MAAŞ YÜKSELTMEK İSTEYEN SPORCULAR İSE AŞAĞIDAKİ BELGELERİ HAZIRLAYACAKTIR.

 

1-  4 ADET TUTANAK (4 ADET ISLAK İMZALI OLACAKTIR. HEM ANTRENÖR HEM SPORCU İMZALAYACAKTIR. ÖRNEK FORM AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR.) TUTANAK BİLGİSAYAR FORMATINDA DOLMAK ZORUNDADIR. FAALİYETİN TAM ADI İÇİN FEDERASYONUMUZU ARAYABİLİRSİNİZ

TUTANAK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

ÖRNEK TUTANAK

 

2-   4 ADET DİLEKÇE (ISLAK İMZALI OLACAKTIR.)

DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ...

 

3- VESİKALIK FOTOĞRAF ( 2 ADET )

4- SAĞLIK KURULU RAPORU ( 8 DOKTOR İMZALI, ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ OLACAKTIR.)

5- CEZA ALMADIĞINA DAİR BELGE ( ASLI OLACAKTIR VE İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAKTIR.)

6- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

7- NUFÜS KAYIT ÖRNEĞİ ( ASLI OLACAKTIR.)

8- ADLİ SİCİL KAYDI ( SON ALTI AYLIK OLMAK ZORUNDADIR.)

 

 

 

 

 

BAŞARILI SPORCULARA AYLIK BAĞLANMASI İLE

DEVLET SPORCUSU UNVANI VERİLMESİ  HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 5774

Kabul Tarihi: 24/6/2008

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih   : 9/7/2008  Sayı : 26931

Yayımlandığı Düstur : Tertip  : 5   Cilt   : 47 

   Amaç

   MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk vatandaşlarından uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış amatör sporculara ve bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ile takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine aylık bağlanması ve uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculara "Devlet Sporcusu" unvanı verilerek, bu başarılarının taltif edilmesi suretiyle Türk vatandaşlarının spora özendirilmesi ve bu çerçevede Devlet tarafından yapılacak yardımların şekli ile bu yardımlardan yararlanma usul ve esaslarının tespit edilerek Devlet Sporcusu unvanı verilmesine ilişkin şartların belirlenmesidir.

   Kapsam

   MADDE 2 – (1) Bu Kanun, müsabakaların yapıldığı dönem itibariyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dalları içinde kabul edilmiş spor dallarının büyükler kategorisinde; olimpiyat oyunlarında, Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ferdi ya da takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci ve üçüncü olan amatör sporcular ile bunların ölümü halinde bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarını ve takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerini kapsar.

   (2) Katılımcı ülkeler ve yarışma kategorisi itibariyle birinci fıkra kapsamına girmekle birlikte belirli nüfus veya sosyal gruplar ya da meslekler ile sınırlı olarak düzenlenen oyun veya şampiyonalar ile bu oyun veya şampiyonalarda alınan dereceler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

   Sporcu şeref aylığı

   MADDE 3 – (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren amatör sporcular ile olimpiyat veya dünya şampiyonalarında takım sporlarında veya takım tasnifi yapılan branşlarda takım halinde şampiyon olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerinden ve antrenörlerinden daha sonra ömür boyu hak mahrumiyeti cezası almadıkları ve başarı derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple geçersiz olarak kabul edilmediği Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından belgelendirilecek veya bildirilecek olanlara; Cumhurbaşkanlığına yazılı olarak müracaatları halinde ve başarı derecesinin kazanıldığı tarihten önceki bir tarih olmamak kaydıyla, 40 yaşını doldurdukları tarihten başlatılmak üzere ve Türk vatandaşlığını korudukları müddetçe Cumhurbaşkanı kararı ile "Sporcu Şeref Aylığı" adı altında aylık bağlanır.(1)

–––––––––––––––––––

(1)  2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 186 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığına” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”şeklinde değiştirilmiştir.

 

10366

 

   (2) Kapsama dahil amatör sporculardan, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 5 inci maddesi çerçevesinde alacakları sağlık kurulu raporu neticesinde engellilik durumuna göre tüm vücut fonksiyonlarının en az % 40’ını kaybetmiş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca oluşturmuş olduğu sağlık kurullarınca karar verilenlere yaş kaydı aranmaksızın bu fıkradaki usul ve esaslara göre aylık bağlanır ve ödenir. Engellilik durumuna göre aylık bağlananlardan, engellilik durumunun geçici olduğu anılan sağlık kurulunca karara bağlananlar, 40 yaşını doldurdukları tarihe kadar üç yılda bir muayeneye tabi tutulurlar. Engellilik durumu ortadan kalkan veya % 40’ın altına düşenlerin aylıkları, rapor tasdik tarihini takip eden ay başından itibaren kesilir ve haklarında birinci fıkra hükümleri uygulanır. Sporcu şeref aylığı bağlanmasını gerektirecek bir başarı derecesi bulunan amatör sporcular ile bu sporcuların milli takım teknik direktörlerinin ve antrenörlerinin aylık bağlanmasına hak kazanmaları ile ilgili bilgi ve belgeler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınır ve aylık bağlanma işlemleri bu Genel Müdürlükçe takip edilir.(1)

   (3) Sporcu Şeref Aylığının bir aylık tutarı, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücretin;

   a) Olimpiyat oyunlarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 200’ü, ikinci olan amatör sporculara % 160’ı, üçüncü olan amatör sporculara ise % 140’ı,

   b) Dünya şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 140’ı, ikinci olan amatör sporculara % 120’si,  üçüncü olan amatör sporculara ise % 100’ü,

   c) Avrupa şampiyonalarında ferdi olarak; birinci olan amatör sporculara % 100’ü, ikinci olan amatör sporculara % 80’i,  ferdi olarak üçüncü olan amatör sporculara ise % 60’ı,

   olarak tespit edilir.

   (4) Olimpiyat oyunları ile Dünya veya Avrupa şampiyonalarında takım sporlarında takım halinde birinci, ikinci veya üçüncü olan amatör sporculara, aynı seviyedeki bir şampiyonada ferdi başarıları sebebiyle aylık bağlananların başarı dereceleri esas alınarak hesaplanacak aylık tutarının %75’i oranında aylık bağlanır. Takım sporlarında takım halinde olimpiyat veya dünya şampiyonu olmuş amatör sporcuların milli takım teknik direktörlerine ve antrenörlerine ise bu sporculara bağlanan aylık oranında aylık bağlanır.

   (5) Amatör sporcular ile milli takım teknik direktörlerinin ve antrenörlerinin bu Kanun kapsamında belirtilen derecelerden birden fazlasına sahip olmaları halinde, kendilerine sadece sahip oldukları derecelerden en yüksek olanının karşılığı olan aylık bağlanır.

  –––––––––––––––––

(1)  25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında”, “özür”, “Özür”, “özürlülük” ve “Özürlülük” ibareleri sırasıyla “Engelliler Hakkında”, “engellilik”, “Engellilik”, “engellilik” ve “Engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

10367

   Aile fertlerine aylık bağlanması

   MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesine göre sporcu şeref aylığı almakta iken ölen amatör sporcular ile 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer şartları haiz olmakla birlikte 40 yaşını doldurmamış olmaları sebebiyle henüz aylık bağlanmaksızın ölen amatör sporcuların; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını haiz olan eşlerine bu şartları haiz olmaya devam ettikleri müddetçe, aylık bağlanan eşin ölümü veya aylık bağlanması şartlarını kaybetmesi halinde ise yine 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre ölüm aylığı bağlanması şartlarını haiz çocuklarına bu şartları haiz olmaya devam ettikleri müddetçe aylık bağlanır. Eş veya çocuklara bağlanacak aylıkların ödenmesine, hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazılı talepleri üzerine ve ölüm tarihini izleyen aylık ödeme döneminden itibaren başlanır. Aylık ödenmesine ilişkin şartlara, ölüm tarihinden daha sonraki bir tarihte haiz olanlara ise, bu şartlara haiz olduktan sonraki yapacakları müracaatı izleyen aylık ödeme döneminden itibaren aylık ödenmeye başlanır.

(2) Eşe bağlanacak aylık tutarı, 3 üncü maddeye göre belirlenecek aylık tutarının % 75’inin; çocuklar için bağlanacak aylığın toplam tutarı ise, 3 üncü maddeye göre belirlenecek aylık tutarının % 50’sinin hesaplanması sonucu bulunacak tutardır. 

   (3) Aylığa müstahak birden fazla çocuk olması halinde, yukarıda belirtilen yönteme göre yapılacak hesaplama neticesinde bulunacak tutar çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılır. Evlenmesi sebebiyle bu Kanuna göre bağlanmış aylıkları kesilmiş olanlardan tekrar dul kalanlara, birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olmalarının yanı sıra sonradan evlendikleri eşlerinden dolayı gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanamamış olmaları kaydıyla aylıkları yeniden bağlanır. Dul eşe yeniden aylık bağlanması durumunda aylık bağlanmış olan çocukların aylıkları kesilir.

   (4) Bu Kanun hükümlerine göre eş ve çocuklara bağlanacak aylıklar, ölen amatör sporcunun ödemiş olduğu prim veya kesenekler karşılığında sosyal güvenlik kurumları tarafından bağlanacak aylık ya da gelirlere hak kazanılmasında veya aylık ya da gelirlerin miktarının hesabında dikkate alınmaz.

   Aylıkların ödenme zamanı, vergi muafiyeti ve haczi

   MADDE 5 – (1) Bu Kanuna göre bağlanan aylıkların ödeme dönemleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun aylık ödeme dönemine ilişkin hükümlerine uygun olarak belirlenir, bu aylıklar hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve nafaka borçları hariç hiçbir suretle haczedilemez.

   Hazineden tahsil

   MADDE 6 – (1) Bu Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan ödemeler, faturası karşılığında iki ay içerisinde Hazineden tahsil edilir.

Devlet Sporcusu unvanının verilmesi ve geri alınması

   MADDE 7 – (1) Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dalları içinde kabul edilmiş spor branşlarının büyükler kategorisinde yapılan olimpiyat oyunlarında veya Dünya şampiyonalarında;

   a) Ferdi spor dallarında birinci olanlara,

   b) Takım veya takım tasnifi yapılan spor dallarında takım halinde ilk üçe giren sporcular ile bu sporcuların milli takım teknik direktör ve antrenörlerine,

   c) Avrupa şampiyonalarında final oynayan milli takım sporcuları ile bunların teknik direktör ve antrenörlerine,

Devlet Sporcusu unvanı verilir. Devlet Sporcusu unvanı verileceklerin sporda şiddet, şike veya doping suçundan dolayı ömür boyu hak mahrumiyeti cezası almamış olmaları gerekir.

10368

                   (2) Devlet Sporcusu seçilen adaylara Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile Devlet Sporcusu unvanı verilir. Devlet Sporcusu seçilenlere verilen berat Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır.

   (3) Devlet Sporcusu unvanı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın Başkanlığında Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı ve ilgili federasyon başkanından oluşacak Kurulun gerekçeli kararı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile geri alınır.

   Diğer haklar

   MADDE 8 – (1) Devlet sporcusu seçilenler VIP salonlarını kullanabilirler. Bu Kanun kapsamında Sporcu Şeref Aylığı bağlanan ve Devlet Sporcusu unvanı verilen sporculara müracaatları halinde 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde düzenlenen "Hususi Damgalı Pasaport" verilir.

(2) Bu Kanuna göre aylık bağlanan amatör sporcuların kendileri 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile ek 1 inci maddesinde düzenlenen haklardan, aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılırlar.

   Diğer kanunlardaki atıflar ve yönetmelik

   MADDE 9 – (1) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna ve aynı Kanuna göre aylık bağlanmış olanlara yapılmış olan atıflar, bu Kanuna ve bu Kanuna göre aylık bağlanmış olanlara yapılmış sayılır.

   (2) Bu Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

   Yürürlükten kaldırılan hükümler

   MADDE 10 – (1) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

EK MADDE 1- (Ek:4/7/2019-7182/20 md.)

(1) Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde üst üste üç defa altın kemer kazanarak altın kemerin devamlı sahibi olanlara 7 nci madde uyarınca Devlet Sporcusu unvanı verilir. Bunlar hakkında Devlet sporcularına ilişkin olarak bu Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

   GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2012 olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 1000 sporcu yetiştirilir.

   (2) Yetiştirilecek sporcuların iaşe, ibate ve yol giderleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından karşılanır. Ayrıca bu sporculara 16 yaşını doldurmamış işçiler için tespit edilen asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gereken kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinde farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenir.

      10369

(3) Spor branşlarının ve sporcuların tespiti, verilecek harçlığın miktarı, iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanması ile harçlık ödenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

   (4) Bu maddeye göre yapılan harçlık ödemeleri hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenir, bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemez.

   GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 2913 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış veya aylık bağlanması işlemleri devam etmekte olanların aylıkları; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla alabilecekleri aylık tutarından daha az olmamak kaydıyla ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın aylık ödeme döneminden itibaren bu Kanunun kendi durumlarına uygun hükümlerine göre hesaplanacak tutar üzerinden ve daha önceki aylığa hak kazanma şartları esas alınmak suretiyle ödenmeye devam olunur.

   (2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 2913 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması hakkını kazandıracak bir derecesi veya böyle bir dereceye sahip; eşi, babası ya da annesi olmakla birlikte, bu Kanun hükümleri gereğince aylık bağlanması hakkı ortadan kalkmış olanların aylık bağlanmaya hak kazanmalarında, önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

   GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun;

   a) 3 üncü ve 4 üncü maddesine göre aylık bağlanmış olanlardan tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı gereğince tedavi yardımından yararlanamayanlar,

   b) 3 üncü maddesi gereğince aylık bağlanmış olanların eş ve çocukları ile 4 üncü maddesi gereğince aylık bağlanmış olan dul eşin çocukları,

   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince genel sağlık sigortalısı sayılıncaya kadar, 5434 sayılı Kanunun geçici 139 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına göre Vatani Hizmet Tertibinden aylık alanlara sağlanan tedavi yardımından yararlandırılmaya devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2913 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması hakkından yararlanamayanlardan bu Kanun ile aylık bağlanmasına hak kazananlar, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemler için "Devlet Sporcusu" unvanı verilmesi hariç bu Kanunla getirilen diğer haklardan yararlandırılmaz.

   (2) Bu Kanuna göre ilk defa aylık bağlanması kapsamına alınanların aylıklarının ödenmesine ve diğer haklardan yararlandırılmasına, müracaatlarını izleyen aylık ödeme döneminden itibaren başlanır.

   GEÇİCİ MADDE 5 ‒ (Ek: 20/2/2014-6525/32 md.)

   (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (2), (3) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartlar hariç, diğer şartları taşıyan ve 65 yaşını doldurmuş veya ölmüş olmaları sebebiyle spor müşaviri olarak atanamayanların kendileri ya da bu Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca aylık bağlanan eş ve çocuklarına, bu Kanun hükümlerine göre bağlanan aylıklar % 100 oranında artırılarak ödenir.

   Yürürlük

   MADDE 11 – (1) Bu Kanun, yayımı tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

   Yürütme

   MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.